THIẾT LẬP QUY TRÌNH TINH SẠCH VÀ NUÔI CẤY TĂNG SINH KHỐI TẾ BÀO GIẾT TỰ NHIÊN PHÂN LẬP TỪ MÁU NGOẠI VI BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT

Nguyễn Trọng Phúc1, Phùng Thế Hải1, Nguyễn Hoàng Phương1, Nguyễn Ngọc Tuấn1, Hoàng Trung Kiên1, Lê Việt2, Đỗ Anh Tuấn2, Lê Văn Đông1, Đỗ Khắc Đại1,
1 Bộ môn Miễn dịch, Học viện Quân y
2 Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện K Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Thiết lập quy trình tinh sạch tế bào giết tự nhiên (natural killer - NK) và quy trình nuôi cấy tăng sinh tạo khối tế bào NK của bệnh nhân (BN) ung thư tuyến tiền liệt (UTTTL) trong phòng thí nghiệm. Phương pháp nghiên cứu: Phân lập 3 mẫu máu ngoại vi từ BN được chẩn đoán UTTTL được thu thập để tách tế bào đơn nhân và sau đó sử dụng công nghệ hạt siêu nhỏ có từ tính Microbead (hãng Miltenyi/Đức) để tạo khối tế bào NK có độ tinh sạch cao (ngày D0) từ khối tế bào đơn nhân máu ngoại vi (peripheral blood mononuclear cells -  PBMCs) này. Khối tế bào NK sau tinh sạch được chuyển nuôi cấy tăng sinh trong môi trường chuyên biệt KBM (Kohjin-Bio/Nhật Bản) và được thu hoạch ở ngày thứ 14 (D14). Kết quả: Tỷ lệ tinh sạch khối tế bào NK đạt 93,4% ở ngày D0 và 94,9% ở ngày D14; với số lượng tế bào NK đạt 385,3 x 106 tế bào và tăng gấp 192,7 lần so với ngày D0. Kết luận: Chúng tôi đã thiết lập và triển khai thành công quy trình tinh sạch và nuôi cấy tạo khối tế bào NK trên BN UTTTL.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. K. Nagai, Y. Harada, H. Harada, K. Yanagihara, Y. Yonemitsu, Y. Miyazaki. Highly activated ex vivo-expanded natural killer cells in patients with solid tumors in a phase I/IIa clinical study. Anticancer Res. 2020 Oct; 40(10):5687-5700.
2. V. Dedeepiya, H. Terunuma, S. Manjunath, R. Senthilkumar, P. Thamaraikannan, T. Srinivasan, C. HelenReena, S. Preethy, S. Abraham. Autologous immune enhancement therapy for cancer using NK cells and CTLs without feeder layers; our six year experience in India. J Stem Cells Regen Med. 2011 Oct 30; 7(2):95.
3. C. Pasero, G. Gravis, M. Guerin, S. Granjeaud, J. Thomassin-Piana, P. Rocchi, M. Paciencia-Gros, F. Poizat, M. Bentobji, F. Azario-Cheillan, J. Walz, N. Salem, S. Brunelle, A. Moretta, D. Olive. Inherent and tumor-driven immune tolerance in the prostate microenvironment impairs natural killer cell antitumor activity. Cancer Res. 2016 Apr 15; 76(8):2153-2165.
4. S. PaµL, G. Lal. The MolecµLar mechanism of natural killer cells function and its importance in cancer immunotherapy. Front Immunol. 2017 Sep 13; 8:1124.
5. M. Berg,. et al. Ex-vivo expansion of NK cells: What is the priority - high yield or high purity? Cytotherapy. 2010; 12:969-970.
6. K. Nagai,. et al. Highly activated ex vivo-expanded natural killer cells in patients with solid tumors in a phase I/IIa clinical study. ANTICANCER RESEARCH. 2020; 40:5687-5700.
7. F. Wang,. et al. Allogeneic expanded human peripheral NK cells control prostate cancer growth in a preclinical mouse model of castration-resistant prostate cancer. Hindawi Journal of Immunology Research. 2022. Article ID 1786395.
8. R. Somayeh,. et al. Autologous natural killer cell-enrichment for immune cell therapy: Preclinical setting phase, shiraz experience. Iran J Allergy Asthma Immunol. 2021. 20(2):233-243.
9. N. Sakamoto, T. Ishikawa, S. Kokura, et al. Phase I clinical trial of autologous NK cell therapy using novel expansion method in patients with advanced digestive cancer. J Transl Med. 2015; 13:277.
10. B. Subramani, CR. Pullai, K. Krishnan, SD. Sugadan, X. Deng, T Hiroshi, K. Ratnavelu. Efficacy of ex vivo activated and expanded natural killer cells and T lymphocytes for colorectal cancer patients. Biomed Rep. 2014 Jul; 2(4):505-508.