Thông báo

Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận đăng bài trong Tạp chí Y Dược học Quân sự

28/08/2023

Tạp chí Y Dược học Quân sự xin thông báo về việc yêu cầu:
- Giấy chứng nhận đăng bài trong Tạp chí Y Dược học Quân sự (sử dụng trong trường hợp bài báo đã được chấp nhận đăng nhưng chưa xuất bản).
- Đính chính.
Tất cả các tác giả/nhóm tác giả có nhu cầu, đề nghị gửi thông báo đến Tạp chí Y Dược học Quân sự qua trang điện tử (phần thảo luận của bài báo) trước ít nhất 2 tuần khi cần.
Trân trọng!