ĐỘC TÍNH ĐƠN LIỀU VÀ ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH PET/CT CỦA DƯỢC CHẤT PHÓNG XẠ GALLIUM-68 PSMA I&T TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM

Nguyễn Quốc Thắng, Phạm Đăng Tùng, Hán Tuấn Ngọc, Nguyễn Thị Kim Dung, Mai Hồng Sơn, Lê Ngọc Hà

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá đặc điểm hình ảnh PET/CT và độc tính đơn liều trên động vật thí nghiệm đối với dược chất phóng xạ Gallium 68-PSMA I&T (68Ga-PSMA I&T) sản xuất từ module tự động iQS-TS (ITM, Đức) lắp đặt tại Khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Phương pháp nghiên cứu: Dược chất phóng xạ 68Ga-PSMA I&T sản xuất từ module tổng hợp iQS-TS. Động vật thí nghiệm được sử dụng là chuột nhắt trắng chủng Swiss và thỏ trắng chủng NewZealand. Kết quả: Tại thời điểm sau 24 giờ và 14 ngày sau khi tiêm dược chất phóng xạ 68Ga-PSMA I&T với liều 10 mCi/kg cân nặng, không ghi nhận tổn thương về mặt đại thể và vi thể trên chuột thí nghiệm. Hình ảnh PET/CT tại thời điểm 60 phút sau khi tiêm dược chất phóng xạ có độ sắc nét và tương phản cao, tập trung tại các cơ quan theo đặc điểm sinh lý. Kết luận: Không ghi nhận độc tính đơn liều trên mô hình chuột nhắt khi được tiêm liều cao dược chất phóng xạ 68Ga-PSMA I&T sản xuất từ module tự động iQS-TS. Hình ảnh 68Ga-PSMA I&T PET/CT trên thỏ phù hợp với đặc điểm sinh lý của thỏ và đặc điểm dược động học của dược chất phóng xạ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Burkett BJ, et al. A review of theranostics: Perspectives on emerging approaches and clinical advancements. Radiology: Imaging Cancer. 2023; 5(4): e220157.
2. Hennrich U and M Eder. [68Ga] Ga-PSMA-11: The first FDA-approved 68Ga-radiopharmaceutical for PET imaging of prostate cancer. Pharmaceuticals. 2021; 14(8):713.
3. Golan S, et al. Neoadjuvant 177Lu-PSMA-I&T radionuclide treatment in patients with high-risk prostate cancer before radical prostatectomy: A single-arm phase 1 trial. European Urology Oncology. 2023; 6(2):151-159.
4. Fendler WP, et al. PSMA PET/CT: Joint EANM procedure guideline/ SNMMI procedure standard for prostate cancer imaging 2.0. European journal of nuclear medicine and molecular imaging. 2023; 50(5):1466-1486.
5. Valdes-Martinez A, et al. Assessment of blood pool, soft tissue, and skeletal uptake of sodium fluoride F 18 with positron emission tomography-computed tomography in four clinically normal dogs. Am J Vet Res. 2012; 73(10): 1589-1595.
6. Banerjee SR, et al. 68Ga-labeled inhibitors of prostate-specific membrane antigen (PSMA) for imaging prostate cancer. Journal of Medicinal Chemistry. 2010; 53(14):5333-5341.
7. Afshar-Oromieh A, et al. The theranostic PSMA ligand PSMA-617 in the diagnosis of prostate cancer by PET/CT: Biodistribution in humans, radiation dosimetry, and first evaluation of tumor lesions. Journal of Nuclear Medicine. 2015; 56(11):1697-1705.
8. Van der Gaag S, et al. Pharmacological optimization of PSMA-based radioligand therapy. Biomedicines. 2022; 10(12):3020.
9. Chatalic KL, et al. Towards personalized treatment of prostate cancer: PSMA I&T, a promising prostate-specific membrane antigen-targeted theranostic agent. Theranostics. 2016; 6(6):849.
10. Zhao G and B Ji. Head-to-head comparison of 68Ga-PSMA-11 PET/CT and 99mTc-MDP bone scintigraphy for the detection of bone metastases in patients with prostate cancer: A meta-analysis. American Journal of Roentgenology. 2022; 219(3):386-395.