NGHIÊN CỨU TỶ LỆ E/e’ VÀ THÔNG SỐ BIẾN DẠNG NHĨ TRÁI BẰNG SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ CƠ TIM Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2

Vũ Hồng Phong1,, Trương Minh Thương1, Hồ Tú Thiên1
1 Bệnh viện Quân y 175

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tỷ lệ E/e’ bằng siêu âm Doppler mô và chức năng nhĩ trái qua thông số biến dạng nhĩ trái bằng siêu âm đánh dấu mô cơ tim ở bệnh nhân (BN) đái tháo đường (ĐTĐ) týp 2. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 51 BN ĐTĐ týp 2, tuổi từ 41 - 85 (60,71 ± 11,00). Nhóm chứng là 50 người khỏe mạnh. Kết quả: Chức năng nhĩ trái ở nhóm BN ĐTĐ týp 2 giảm so với người khỏe mạnh ở cùng độ tuổi, trong đó, chức năng chứa máu khởi đầu QRS (30,02 ± 5,20%), chức năng dẫn máu khởi đầu QRS (-15,97 ± 6,63%), chức năng nhĩ có khởi đầu QRS (-17,04 ± 6,29%). Có mối tương quan nghịch giữa chức năng nhĩ trái với tỷ lệ E/e’, với p < 0,05. Có mối tương quan nghịch giữa thể tích nhĩ trái và chỉ số thể tích nhĩ trái với chức năng nhĩ trái, với p < 0,05. Kết luận: Giảm các chức năng của nhĩ trái ở nhóm BN ĐTĐ týp 2 so với nhóm BN khỏe mạnh ở cùng độ tuổi. Có mối tương quan mức độ trung bình giữa tỷ lệ E/e’ với chức năng nhĩ trái, mối tương nghịch mức độ yếu giữa thể tích nhĩ trái và chỉ số thể tích nhĩ trái với chức năng nhĩ trái.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Tadic M and Cuspidi C. Left atrial function in diabetes: Does it help? Acta Diabetol. 2021; 58(2):131-137.
2. Fang ZY, et al. Echocardiographic detection of early diabetic myocardial disease. J Am Coll Cardiol. 2003; 41(4):611-617.
3. Vũ Đình Cao và Nguyễn Thị Thu Hoài. Đánh giá kích thước và chức năng nhĩ trái bằng siêu âm tim ở bệnh nhân tăng huyết áp và đái tháo đường type 2 mới xuất hiện. Tạp Chí Tim mạch học Việt Nam. 2023; 96:52-62.
4. Nguyễn Thu Hiền và Phan Thanh Tùng. Khảo sát tỷ lệ rối loạn chức năng tâm trương thất trái ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2. Tạp chí Nội tiết và Đái tháo đường số 44, năm 2021.
5. Mondillo S, et al. Early detection of left atrial strain abnormalities by speckle-tracking in hypertensive and diabetic patients with normal left atrial size. J Am Soc Echocardiography. 2011; 24(8):898-908.
6. Menanga AP, et al. (2021). Left atrial structural and functional remodeling study in type 2 diabetic patients in sub-Saharan Africa: Role of left atrial strain by 2D speckle tracking echocardiography. Echocardiography. 2021; 38(1):25-30.
7. Group, DECODE Study. Age-and sex-specific prevalence of diabetes and impaired glucose regulation in 13 European cohorts. Diabetes Care. 2003; 26(1): 61-69
8. Mochizuki Y, et al. (2016). Impaired mechanics of left ventriculo-atrial coupling in patients with diabetic nephropathy. Circ J. 2016; 80(9):1957-1964.
9. Tadic M and Cuspidi C (2015). The influence of type 2 diabetes on left atrial remodeling. Clin Cardiol. 2015; 38(1):48-55.