TÍNH KHÔNG ĐỒNG NHẤT VÀ CÁC GIÁ TRỊ ĐỊNH LƯỢNG CỦA KHỐI U TRÊN PET/CT Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ CÓ CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT

Nguyễn Hải Nguyễn1,, Nguyễn Kim Lưu1, Ngô Văn Đàn1, Ngô Vĩnh Điệp1, Mai Huy Thông2
1 Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Quân y 103
2 Khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu tính không đồng nhất của khối u và các giá trị định lượng của khối u nguyên phát ở bệnh nhân (BN) ung thư phổi không tế bào nhỏ (non-small cell lung cancer - NSCLC) có chỉ định phẫu thuật. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu, mô tả cắt ngang trên 49 BN NSCLC được chụp PET/CT có chỉ định phẫu thuật. Đo đạc chỉ số không đồng nhất và các giá trị định lượng trên hình ảnh PET/CT. Nhập và xử lý số liệu trên phần mềm SPSS 26.0. Kết quả: Chủ yếu các BN là nam giới, týp ung thư biểu mô tuyến có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa dmax, SUVmax, SUR (tỷ số giá trị hấp thu của khối u trên máu động mạch), MTV (tổng thể tích tăng chuyển hoá), TLG (tổng lượng đường phân) của khối u với giai đoạn T, p < 0,05; chưa tìm thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa SUVmean và HI giữa các giai đoạn T. Chỉ số không đồng nhẩt của khối u có mối tương quan thuận mức độ mạnh với các chỉ số SUVmax, SUR, có mối tương quan thuận mức độ trung bình với SUVmean, MTV, TLG, p < 0,01. Kết luận: Khối u nguyên phát ở BN NSCLC có tính không đồng nhất. Chỉ số không đồng nhất có mối tương quan chặt chẽ với các giá trị định lượng của hình ảnh PET/CT

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Sung H, et al. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA: A cancer journal for clinicians. 2021; 71(3):209-249.
2. Goldstraw P, et al. The iaslc lung cancer staging project: Proposals for revision of the tnm stage groupings in the forthcoming (eighth) edition of the tnm classification for lung cancer. J Thorac Oncol. 2016; 11(1):39-51.
3. Boellaard R, et al. FDG PET/CT: EANM procedure guidelines for tumour imaging: version 2.0. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2015; 42(2):328-354.
4. Van Der Gucht A, et al. Metabolic Tumour Burden Measured by 18F-FDG PET/CT Predicts Malignant Transformation in patients with Neurofibromatosis Type-1. PLoS One. 2016; 11(3):e0151809.
5. Shin S, et al. Prognostic value of tumor-to-blood standardized uptake ratio in patients with resectable non-small-cell lung cancer. Nucl Med Mol Imaging. 2017; 51(3):233-239.
6. Shang J, et al. Predictive value of metabolic parameters derived from preoperative 18F-FDG positron emission tomography/computed tomography for brain metastases in patients with surgically resected non-small cell lung cancer. Quant Imaging Med Surg. 2023; 13(12):8545-8556.
7. Wen W, et al. Prognostic value of MTV and TLG of 18F-FDG PET in patients with stage I and II non-small-cell lung cancer: A meta-analysis. Contrast Media Mol Imaging. 2021:7528971.
8. Wang D, et al. Prognostic significance of volume-based 18F-FDG PET/CT parameters and correlation with PD-L1 expression in patients with surgically resected lung adenocarcinoma. Medicine (Baltimore). 2021; 100(35): e27100.
9. Zito Marino F, et al. Molecular heterogeneity in lung cancer: From mechanisms of origin to clinical implications. Int J Med Sci. 2019; 16(7):981-989.