GIÁ TRỊ CỦA TẢI LƯỢNG VIRUS BK TRONG TIÊN ĐOÁN BỆNH THẬN LIÊN QUAN ĐẾN VIRUS BK Ở BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN

Trương Quý Kiên1,, Nguyễn Thị Bích Hằng2, Hoàng Phúc Khăm2, Vũ Thị Minh Thu2, Phan Bá Nghĩa2, Nguyễn Văn Cường1, Nguyễn Thị Thu Hà2, Hoàng Xuân Sử3, Lê Việt Thắng2, Phạm Quốc Toản2
1 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
2 Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y
3 Học viện Quân y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

 Mục tiêu: Phân tích đặc điểm tải lượng của virus BK (BKV) trong máu, nước tiểu và giá trị của tải lượng virus trong tiên đoán bệnh thận liên quan đến BKV ở bệnh nhân (BN) sau ghép thận. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu mô tả cắt ngang không đối chứng được thực hiện trên 360 BN được ghép thận và theo dõi tại Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Các mẫu máu và nước tiểu được thu thập để đo tải lượng BKV bằng phương pháp Realtime-PCR. Những BN có chỉ định sinh thiết thận ghép được thực hiện theo quy trình.   Kết quả: Tỷ lệ nhiễm BKV là 56,7%, trong đó 11/360 (3,1%) BN có bệnh thận liên quan đến BKV. Tỷ lệ nhiễm BKV gặp nhiều nhất trong khoảng 3 - 6 tháng và thấp nhất > 12 tháng sau ghép. Tải lượng của BKV trong máu trên ngưỡng 1,3 x 104 copies/mL và trong nước tiểu trên ngưỡng 1,5 x 106 copies/mL có giá trị tiên đoán sự xuất hiện của bệnh thận liên quan đến BKV ở BN sau ghép thận với độ nhạy và độ đặc hiệu lần lượt là 81,8%, 87,1% và 90,9%, 67,9%. Tải lượng BKV trong máu có giá trị tiên đoán bệnh thận liên quan đến BKV tốt hơn so với trong nước tiểu. Kết luận: Tải lượng BKV có vai trò giúp tiên đoán bệnh thận liên quan đến BKV với ngưỡng 1,3 x 104 copies/mL trong máu và 1,5 x 106 copies/mL trong nước tiểu.  

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Kant S, Dasgupta A, Bagnasco S, et al. BK virus nephropathy in kidney transplantation: A state-of-the-art review. Viruses. 2022; 14(8).
2. Funahashi Y. BK virus-associated nephropathy after renal transplantation. Pathogens. 2021; 10(2).
3. Toan PQ, Bao Quyen LT, Thu Hang DT, et al. Identification of BK virus genotypes in recipients of renal transplant in Vietnam. Transplant Proc. 2019; 51(8):2683-2688.
4. Hirsch HH, Randhawa PS, Practice AST. Infectious diseases community of BK polyomavirus in solid organ transplantation-Guidelines from the American society of transplantation infectious diseases community of practice. Clin Transplant. 2019; 33(9):e13528.
5. Nguyễn Anh Thư. Tình trạng nhiễm virus BK ở bệnh nhân ghép thận tại Bệnh viện Bạch Mai. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 2022; 160(12v2): 180-189.
6. Jacobi J, Prignitz A, Büttner M, et al. BK viremia and polyomavirus nephropathy in 352 kidney transplants; risk factors and potential role of mTOR inhibition. BMC Nephrol. 2013; 14:207.
7. Fallatah N. Immune responses to BK polyomavirus in healthy donors and renal transplant recipients. The University of Liverpool (United Kingdom). 2021.
8. Huang G, Chen WF, Wang CX, et al. Noninvasive tool for the diagnosis of polyomavirus BK-associated nephropathy in renal transplant recipients. Diagn Microbiol Infect Dis. 2013; 75(3):292-7.
9. Nankivell BJ, Renthawa J, Jeoffreys N, et al. Clinical utility of urinary cytology to detect BK viral nephropathy. Transplantation. 2015; 99(8):1715-1722.
10. Skulratanasak P, Mahamongkhonsawata J, Chayakulkeereeb M, et al. BK Virus infection in Thai kidney transplant recipients: A single-center experience. Transplant Proc. 2018; 50(4):1077-1079.