DẤU ẤN SINH HỌC PHÂN TỬ TRONG MỘT SỐ BỆNH UNG THƯ THƯỜNG GẶP

Nguyễn Thu Hiền1,, Trương Đình Tiến1, Phạm Văn Thịnh1
1 Khoa Giải phẫu bệnh lý, Pháp y, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Dấu ấn sinh học phân tử trong ung thư là các phân tử có thể đo lường và cung cấp thông tin về sự hiện diện, tiến triển hoặc phản ứng với việc điều trị một loại ung thư cụ thể. Những phân tử này có thể được phát hiện trong mô hoặc dịch cơ thể như máu, nước tiểu, phân… Việc xác định các dấu ấn sinh học ung thư đóng một vai trò quan trọng trong nhiều khía cạnh khác nhau của nghiên cứu ung thư và thực hành lâm sàng như phát hiện, chẩn đoán, theo dõi và phát triển các phương pháp điều trị ung thư. Các ứng dụng lâm sàng của dấu ấn sinh học rất rộng rãi. Hiện nay, với sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, các phương pháp phát hiện dấu ấn phân tử ung thư ngày càng hiện đại và hiệu quả. Chính vì thế, việc hiểu rõ về dấu ấn sinh học phân tử ung thư là một việc quan trọng để có thể phát triển dấu ấn sinh học mới với độ nhạy, độ đặc hiệu cao hơn và giá trị lâm sàng tích cực hơn.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Sarhadi VK, Armengol G. Molecular biomarkers in cancer. Biomolecules. 2022; 12(8):1021. DOI: 10.3390/biom12081021.
2. Casaubon JT, Kashyap S, Regan JP. BRCA1 and BRCA2 mutations. in: StatPearls. StatPearls Publishing; 2023. Accessed January 16, 2024. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470239/.
3. Wang S, Wu W. Chapter 5 - DNA methylation alterations in human cancers. In: Tollefsbol TO, ed. Epigenetics in Human Disease (Second Edition). Vol 6. Translational Epigenetics. Academic Press; 2018:109-139. DOI: 10.1016/B978-0-12-812215-0.00005-4.
4. Vasilatou D, Papageorgiou S, Pappa V, Papageorgiou E, Dervenoulas J. The role of microRNAs in normal and malignant hematopoiesis. Eur J Haematol. 2010; 84(1):1-16. DOI: 10.1111/j.1600-0609.2009.01348.x.
5. Liang G, Liu Z, Tan L, Su AN, Jiang WG, Gong C. HIF1α-associated circDENND4C promotes proliferation of breast cancer cells in hypoxic environment. Anticancer Res. 2017; 37(8):4337-4343. DOI: 10.21873/ anticanres.11827.
6. Han D, Li J, Wang H, et al. Circular RNA circMTO1 acts as the sponge of microRNA-9 to suppress hepatocellular carcinoma progression. Hepatol Baltim Md. 2017; 66(4):1151-1164. DOI: 10.1002/hep.29270.
7. Yao Z, Luo J, Hu K, et al. ZKSCAN1 gene and its related circular RNA (circZKSCAN1) both inhibit hepatocellular carcinoma cell growth, migration, and invasion but through different signaling pathways. Mol Oncol. 2017; 11(4):422-437. DOI: 10.1002/1878-0261.12045.
8. Huang XY, Huang ZL, Xu YH, et al. Comprehensive circular RNA profiling reveals the regulatory role of the circRNA-100338/miR-141-3p pathway in hepatitis B-related hepatocellular carcinoma. Sci Rep. 2017; 7(1):5428. DOI: 10.1038/s41598-017-05432-8.
9. Ding L, Zheng Q, Lin Y, et al. Exosome-derived circTFDP2 promotes prostate cancer progression by preventing PARP1 from caspase-3-dependent cleavage. Clin Transl Med. 2023; 13(1):e1156. DOI: 10.1002/ctm2.1156.
10. Grambergs R, Mondal K, Mandal N. Inflammatory ocular diseases and sphingolipid signaling. Adv Exp Med Biol. 2019; 1159:139-152. DOI: 10.1007/978-3-030-21162-2_8.