NGHIÊN CỨU SỰ BỘC LỘ DẤU ẤN PD-L1 Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ

Trương Đình Tiến1,, Nguyễn Thu Hiền1, Đặng Thành Chung1, Trần Ngọc Dũng1, Nguyễn Thùy Linh1, Đặng Thái Trà1, Phạm Văn Thịnh1
1 Khoa Giải phẫu bệnh lý - Pháp y, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ bộc lộ dấu ấn PD-L1 và mối liên quan với týp mô bệnh học (MBH) và đột biến gen EGFR ở bệnh nhân (BN) ung thư phổi không tế bào nhỏ (UTPKTBN). Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 138 BN được chẩn đoán UTPKTBN tại Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 6/2021 - 6/2023. Phân týp MBH, xét nghiệm đột biến gen EGFR và nhuộm hóa mô miễn dịch (HMMD) với dấu ấn PD-L1 trên các bệnh phẩm sinh thiết. Xác định tỷ lệ bộc lộ dấu ấn PD-L1 và mối liên quan với các chỉ tiêu nghiên cứu. Kết quả: Tỷ lệ PD-L1 dương tính là 48,5%, bao gồm 18,8% trường hợp có tỷ lệ bộc lộ 1 - 49%, 29,7% trường hợp bộc lộ ≥ 50%. Sự bộc lộ dấu ấn PD-L1 không có mối liên quan với các đặc điểm tuổi, giới tính, týp MBH, nhưng liên quan có ý nghĩa với tình trạng đột biến gen EGFR (tế bào u có bộc lộ dấu ấn PD-L1 có tỷ lệ đột biến gen EGFR thấp hơn). Kết luận: Bộc lộ dấu ấn PD-L1 dương tính có mối liên quan có ý nghĩa với EGFR kiểu dại.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Sung Hyuna, Ferlay Jacques, Siegel Rebecca L, et al. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA: A cancer journal for clinicians. 2021; 71(3):209-249.
2. Ettinger David S, Wood Douglas E, Aisner Dara L, et al. Non-small cell lung cancer, version 5.2017, NCCN clinical practice guidelines in oncology. Journal of the national comprehensive cancer network. 2017; 15(4):504-