TỔNG KẾT CƠ CẤU THƯƠNG BINH TRONG KHÁNG CHIẾN BẢO VỆ MIỀN BẮC VIỆT NAM (1964 - 1972)

Đào Trung Hải1, Nguyễn Đức Kiên1, Phùng Văn Hành1,
1 Học viện Quân y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Phân tích cơ cấu thương binh (TB) trong kháng chiến bảo vệ miền Bắc Việt Nam (1964 - 1972). Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu số liệu thứ cấp kết hợp với phương pháp logic. Kết quả: Tỷ lệ TB mức độ nhẹ chiếm chủ yếu (49,07 ± 14,29%), TB mức độ vừa (25,71 ± 4,33%) và mức độ nặng (25,22 ± 7,29%), thường tập trung vào cuối giai đoạn của các cuộc kháng chiến. Từ năm 1964 - 1968, tổn thương chủ yếu do bom bi (28,4 - 60,61%) và tổn thương chi dưới chiếm tỷ lệ cao nhất (19,82 - 32,63%). Trong năm 1972, chủ yếu tổn thương do mảnh phá (49,6%) với vị trí tổn thương đầu - mặt - cổ chiếm tỷ lệ cao nhất (43,7%). Tính chất vết thương rất đa dạng ở nhiều cơ quan, trong đó vết thương phần mềm chiếm chủ yếu (53,76 ± 7,62%). Vũ khí càng hiện đại, chiến tranh càng ác liệt thì tỷ lệ vết thương phần mềm có xu hướng giảm. Kết luận: Cơ cấu thương tích của TB là cơ sở khoa học để chỉ huy quân y các cấp đánh giá đặc điểm vết thương và đề ra các biện pháp khắc phục phù hợp.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Cục Quân y. Báo cáo tổng kết công tác quân y năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. 2023.
1. Cục Quân y. Báo cáo tổng kết công tác quân y năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. 2023.
2. Cục Quân y. Tổ chức và chỉ huy quân y, tập II. Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân. 2006.
3. Cục Quân y. Tổng kết công tác quân y trong chống Mỹ cứu nước ở miền Bắc 1965 - 1972. Bộ môn Tổ chức chỉ huy quân y - Học viện Quân y biên tập. 2007.
4. Học viện Quân y. Công tác cứu chữa - vận chuyển thương binh, bệnh binh trong chống chiến tranh phá hoại ở miền Bắc Việt Nam (1965 - 1972). Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở. 2019.
5. Học viện Quân y. Tổng kết công tác thu dung điều trị thương binh, bệnh binh trong 4 năm chống Mỹ cứu nước ở miền Bắc Việt Nam (1965 - 1968). Tài liệu tổng kết chiến tranh. 2001.
6. Bộ Quốc phòng. Điều lệ công tác quân y. Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân. 2001.
7. Học viện Quân y. Tổng kết công tác kết hợp quân dân y chống chiến tranh phá hoại ở miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1973). Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở. 2015.
8. Học viện Quân y. Tổng kết công tác kết hợp quân dân y ở chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975). Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở. 2014.