Quay trở lại chi tiết bài báo TỔNG KẾT CƠ CẤU THƯƠNG BINH TRONG KHÁNG CHIẾN BẢO VỆ MIỀN BẮC VIỆT NAM (1964 - 1972) Tải xuống Tải xuống PDF