THỰC TRẠNG MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NGUY CƠ GÂY RA SỰ CỐ PHÓNG XẠ, HẠT NHÂN TRONG THỜI BÌNH

Lê Trọng Dũng1, Nguyễn Hoàng Trung1, Hoàng Đức Nhật1, Nguyễn Đức Lũy2, Tống Đức Minh1,
1 Học viện Quân y
2 Bệnh viện Quân y 110

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng một số yếu tố liên quan đến nguy cơ gây ra sự cố phóng xạ, hạt nhân trong thời bình. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, thực hiện phỏng vấn 306 cán bộ nhân viên (CBNV) đang làm việc tại 7 đơn vị, trung tâm quân sự và dân sự, có nguy cơ cao xảy ra các sự cố phóng xạ, hạt nhân của nước ta. Kết quả: Đa số ý kiến cho rằng cơ sở vật chất, trang thiết bị trong sử dụng các chất phóng xạ, hạt nhân đều đảm bảo tốt yêu cầu và đáp ứng được yêu cầu, với tỷ lệ lần lượt là 36,9% và 37,6%. Trang bị, dụng cụ được kiểm tra sửa chữa định kỳ chiếm tỷ lệ 69,3%. Thực trạng trang bị các dụng cụ, phương tiện bảo hộ được sử dụng tại các đơn vị khảo sát chưa đồng đều, một số đơn vị chưa xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn tập phòng chống sự cố hạt nhân. Có 60,8% đối tượng nghiên cứu đã tham gia tập huấn về công tác bảo đảm an toàn trong sử dụng chất phóng xạ, hạt nhân. Kết luận: Các yếu tố liên quan tới nguy cơ xảy ra sự cố phóng xạ, hạt nhân trong thời bình tại một số đơn vị chưa được chú trọng và thực hiện đầy đủ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Quốc Hội. Luật năng lượng nguyên tử, Luật số 18/2008/QH12. 2008.
2. Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 01/2006/QĐ-TTG về việc phê duyệt “chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020” ngày 03/01/2006. 2006.
3. Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 899/2011/QĐ-TTG về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản và bảo vệ môi trường đến năm 2020, ngày 10/06/2011. 2006.
4. Học viện Quân y. Độc học và phóng xạ quân sự. Nhà xuất bản Quân đội nhân dân. 2002.
5. Turai I, Veress K, Günalp B, et al. Medical response to radiation incidents and radionuclear threats. BMJ. 2004; 328(7439):568-572.
6. Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 884/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp Quốc gia, ngày 16/6/2017. 2017.