BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA XÉT NGHIỆM 16S rRNA-real-time ExBP-RT-PCR TRONG CHẨN ĐOÁN LAO PHỔI MỚI

Đào Ngọc Bằng1,, Nguyễn Chí Tuấn1, Nguyễn Thị Hoan1, Tạ Bá Thắng1
1 Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả của xét nghiệm 16S rRNA-real-time ExBP-RT-PCR trong chẩn đoán lao phổi mới. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả, cắt ngang trên 40 bệnh nhân (BN) lao phổi và 20 BN viêm phổi cộng đồng, điều trị nội trú tại Trung tâm hô hấp, Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 9/2021 - 11/2022. Đánh giá độ nhạy, độ đặc hiệu của xét nghiệm 16S rRNA-real-time ExBP-RT-PCR trong chẩn đoán lao phổi, so sánh với kết quả xét nghiệm GeneXpert/Mtb-Rif. Kết quả: Xét nghiệm 16S rRNA-real-time ExBP-RT-PCR dương tính ở 37 BN (92,5%). Độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị dự đoán dương tính, giá trị dự đoán âm tính của xét nghiệm lần lượt là 92,5%, 100%, 100% và 86,95%. Tỷ lệ dương tính của xét nghiệm 16S rRNA-real-time ExBP-RT-PCR cao hơn GeneXpert/Mtb-Rif chưa có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Kết luận: Xét nghiệm 16S rRNA-real-time ExBP-RT-PCR có độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị dự đoán dương tính, giá trị dự đoán âm tính trong chẩn đoán lao phổi mới cao.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. WHO. Global tuberculosis report 2022. Geneva: World Health Organization. 2022.
2. Cattamanchi A, Dowdy DW, Davis JL, et al. Sensitivity of direct versus concentrated sputum smear microscopy in HIV-infected patients suspected of having pulmonary tuberculosis. BMC Infect Dis. 2009; 9(1):53.
3. Pang Y, Lu J, Su B, et al. Misdiagnosis of tuberculosis associated with some species of nontuberculous mycobacteria by GeneXpert MTB/RIF assay. Infection. 2017; 45(5):677-681.
4. Emerson JB, Adams RI, Román CMB et al. Schrödinger’s microbes: Tools for distinguishing the living from the dead in microbial ecosystems. Microbiome 5. 2017; 86.
5. Bộ Y tế. Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao. 2020.
6. Mandell LA, Wunderink RG, Anzueto A, et al. infectious diseases society of America/American thoracic society consensus guidelines on the management of community-acquired pneumonia in adults. Clinical infectious diseases: An official publication of the infectious diseases society of America. 2007; 44 Suppl 2(Suppl 2):27-72.
7. Phạm Ngọc Hảo. Nghiên cứu giá trị của lâm sàng, X-quang phổi chuẩn và PCR trong chẩn đoán lao phổi AFB tính. Luận văn cao học, Đại học Y Hà Nội. 2013.
8. Kang W, Du J, Yang S, et al. The prevalence and risks of major comorbidities among inpatients with pulmonary tuberculosis in China from a gender and age perspective: A large-scale multicenter observational study. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2021; 40:787-800.
9. Zhiyi L. The Value of GeneXpert MTB/RIF for detection in tuberculosis: A bibliometrics-based analysis and review. J Anal Methods Chem. 2022 Oct ;15:2915018.
10. Horita N, Yamamoto M, Sato T, et al. Sensitivity and specificity of Cobas TaqMan MTB real-time polymerase chain reaction for culture-proven Mycobacterium tuberculosis: Meta-analysis of 26999 specimens from 17 Studies. Sci Rep 5. 2016; 18113.
11. Choi Y, Hong SR, Jeon BY, et al. Conventional and real-time PCR targeting 16S ribosomal RNA for the detection of Mycobacterium tuberculosis complex. Int J Tuberc Lung Dis. 2015; 19:1102-1108.
12. Huh HJ, Koh WJ, Song DJ, et al. Evaluation of the Cobas TaqMan MTB test for the detection of Mycobacterium tuberculosis complex according to acid-fast-bacillus smear grades in respiratory specimens. Journal of clinical microbiology. 2015; 53(2):696-698.