ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG TRÊN X-QUANG VÀ CẮT LỚP VI TÍNH CỦA BỆNH NHÂN LAO PHỔI MỚI AFB DƯƠNG TÍNH

Phùng Anh Tuấn1,, Nguyễn Hồng Hải2, Nguyễn Thái Quỳnh Anh3
1 Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y
2 Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
3 Học viện Quân y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả và so sánh hình ảnh tổn thương phổi trên X-quang và cắt lớp vi tính (CLVT) ở bệnh nhân (BN) lao phổi mới có AFB dương tính. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu, mô tả cắt ngang trên 155 BN lao phổi mới AFB dương tính được chụp X-quang, CLVT tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch từ tháng 01/2021 - 9/2022. Mô tả hình ảnh tổn thương và so sánh phát hiện các tổn thương trên X-quang và CLVT. Kết quả: Nam 72,9%; nữ 27,1%; tuổi trung bình là 53,8 ± 18,2. Đa số BN có tổn thương nhiều thùy phổi. Tỷ lệ tổn thương thùy dưới trái trên CLVT nhiều hơn trên X-quang. Các dấu hiệu hình ảnh phát hiện trên CLVT nhiều hơn trên X-quang. Hay gặp nhất là nốt mờ 138 BN (89%) và mảng đông đặc 135 BN (87,1%). Kết luận: CLVT cho hình ảnh chi tiết hơn X-quang trong đánh giá tổn thương phổi ở BN lao mới AFB +.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. World Health Organization. Global Tuberculosis Report 2020. Geneva, Switzerland. 2020.
2. Bộ Y tế. https://moh.gov.vn › asset_ publisher › view_content 2023.
3. Bộ Y tế. Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao. Quyết định số 1314/QĐ-BYT. 2020.
4. Hansell DM, Bankier AA, MacMahon H, et al. Fleischner society: Glossary of terms for thoracic imaging. Radiology. 2008; 246(3):697-722.
5. Đặng Văn Khoa. Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, đáp ứng miễn dịch, tính kháng thuốc của vi khuẩn ở BN lao phổi mới và lao phổi tái phát. Luận án Tiến sỹ Y học. Trường Đại học Y Hà Nội. 2010.
6. Yeh JJ, Chen SC, Teng WB, et al. Identifying the most infectious lesions in pulmonary tuberculosis by high-resolution multi-detector computed tomography. European Radiology. 2010; 20(9):2135-2145.
7. Kim JH, Kim MJ, Ham SY. Clinical characteristics and chest computed tomography findings of smear-positive and smear-negative pulmonary tuberculosis in hospitalized adult patients. Medicine. 2019; 98(34): e16921.
8. Cardinale L, Parlatano D, Boccuzzi F, et al. The imaging spectrum of pulmonary tuberculosis. Acta Radiologica. 2015; 56(5):557-564.
9. Wetscherek MTA, Sadler TJ, Lee JYJ, et al. Active pulmonary tuberculosis: Something old, something new, something borrowed, something blue. Insights Into Imaging. 2022; 13(1):3.
10. World Health Organization. Chest radiography in tuberculosis detection: Summary of current WHO recommendations and guidance on programmatic approaches. Geneva, Switzerland. 2016.
11. Pinto LM, Dheda K, Theron G, et al. Development of a simple reliable radiographic scoring system to aid the diagnosis of pulmonary tuberculosis. PloS one. 2013; 8(1):e54235.