NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM KHỚP VAI ĐỘNG Ở NGƯỜI BỆNH VIÊM DÍNH KHỚP VAI

Nguyễn Huy Thông1,, Lê Hòa Yên2, Chan Kannra3, Phạm Ngọc Thắng1
1 Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y
2 Bệnh xá, Trường Sĩ quan Lục quân 1
3 Hệ Quốc tế, Học viện Quân y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm hình ảnh siêu âm động ở người bệnh (NB) viêm dính khớp vai (VDKV). Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 49 NB VDKV điều trị tại Bệnh viện Quân y 103, từ tháng 11/2021 - 6/2023. Kết quả: Dấu hiệu chèn ép trước trên và hạn chế xoay ngoài dương tính ở hầu hết NB VDKV với tỷ lệ lần lượt là 95,92% và 91,84%. Trong đánh giá chèn ép dưới mỏm cùng vai, dấu hiệu siêu âm chèn ép trước trên dương tính với tỷ lệ 95,92%; dấu hiệu Hawkins-Kenedy và Neer dương tính với tỷ lệ lần lượt là 59,18% và 36,73%. Kết luận: Dấu hiệu chèn ép trước trên và hạn chế xoay ngoài trên siêu âm dương tính ở hầu hết NB VDKV. Dấu hiệu chèn ép trước trên dương tính trên siêu âm động có độ nhạy cao hơn các dấu hiệu lâm sàng như Hawkins-Kenedy và Neer trong đánh giá chèn ép dưới mỏm cùng vai ở NB VDKV.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Ramirez J. Adhesive capsulitis: Diagnosis and management. Am Fam Physician. 2019; 99(5):297-300.
2. Le HV, Lee SJ, Nazarian A, et al. Adhesive capsulitis of the shoulder: Review of pathophysiology and current clinical treatments. 2017; 9(2):75-84.
3. Tandon A, Dewan S, Bhatt S, et al. Sonography in diagnosis of adhesive capsulitis of the shoulder: A case-control study. J Ultrasound. 2017; 20(3):227-236.
4. Carlo M. Musculoskeletal ultrasound: Technical guidelines. Insights Imaging. 2010; 1(3):99-141.
5. Nguyễn Văn Thiện. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hình ảnh siêu âm khớp vai ở người bệnh viêm dính khớp vai. Luận văn thạc sĩ y học. Học viện Quân y. 2022:53-55.
6. Massimo SS, Roberta G, Barbara C, et al. Ultrasound features of adhesive capsulitis. Rheumatol Ther. 2022; 9(2):481-495.
7. Tandon A, Dewan S, Bhatt S, et al. Sonography in diagnosis of adhesive capsulitis of the shoulder: A case-control study. J Ultrasound. 2017; 20(3):227-236.
8. Bunker TD, Anthony PP. The pathology of frozen shoulder. A Dupuytren-like disease. J Bone Joint Surg Br. 1995; 77(5):677-683.
9. Tandon A, Sakshi D, Shuchi B, et al. Sonography in diagnosis of adhesive capsulitis of the shoulder: A case-control study. 2017; 20:227-236.