NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ TESTOSTERONE HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN NAM MẮC BỆNH THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI

Phan Bá Nghĩa1,, Đinh Trọng Hà2, Lê Việt Thắng1
1 Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y
2 Bộ môn Sinh lý học, Học viện Quân y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát nồng độ testosterone huyết thanh ở bệnh nhân (BN) nam giới mắc bệnh thận mạn (BTM) giai đoạn cuối và phân tích mối liên quan với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện từ tháng 4 - 10/2023 trên 60 BN nam giới mắc BTM giai đoạn cuối được khám và điều trị tại Bệnh viện Quân y 103; BN có độ tuổi từ 20 - 60 tuổi. Khảo sát nồng độ testosterone huyết thanh bằng xét nghiệm sinh hoá máu và phân tích mối liên quan với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng. Kết quả: Nồng độ testosterone huyết thanh trung bình ở nam giới mắc BTM giai đoạn cuối là 366,4 ± 156,2 ng/dL; có 28,3% (17/60 BN) giảm testosterone < 300 ng/dL. Nồng độ creatinine huyết thanh ở nhóm testosterone < 300 ng/dL cao hơn so với nhóm testosterone ≥ 300 ng/dL, cụ thể là 1070,5 ± 245,2 mmol/L so với 829,8 ± 274,8 mmol/L, p = 0,003. Nồng độ testosterone có mối tương quan nghịch mức độ vừa với nồng độ creatinine máu với R = - 0,38, p = 0,002. Kết luận: Nam giới mắc BTM giai đoạn cuối có nồng độ testosterone giảm thấp, có liên quan với chỉ số creatinine máu, vì vậy, BN BTM cần được xét nghiệm và theo dõi nồng độ testosterone huyết thanh và điều chỉnh kịp thời.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Chronic Kidney Disease in the United States. https://www.cdc.gov/ kidneydisease/publications-resources/ CKD-national-facts.html. 2023.
2. Navaneethan SD, Vecchio M, Johnson DW, et al. Prevalence and correlates of self-reported sexual dysfunction in CKD: A meta-analysis of observational studies. American Journal of Kidney Diseases. 2010; 56(4):670-685.
3. Park H, Ahn S, and Moon D. Evolution of guidelines for testosterone replacement therapy. JCM. 2019; 8(3):410.
4. Nguyễn Thị Thu Hà. Nghiên cứu kháng thể kháng HLA và mối liên quan với đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân ghép thận. Luận án tiến sỹ y học. Học viện Quân y. 2022.
5. Đặng Thu Thanh. Nghiên cứu sự biến đổi nồng độ testosterone máu và rối loạn cương dương ở bệnh nhân nam 30 - 50 tuổi suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ. Luận văn thạc sỹ y học, Học viện Quân y. 2009.
6. Gungor O, Kircelli F, Carrero JJ, et al. Endogenous Testosterone and mortality in male hemodialysis patients: Is it the result of aging?. Clinical Journal of the American Society of Nephrology. 2010; 5(11):2018-2023.
7. Dunkel L, Raivio T, Laine J, et al. Circulating luteinizing hormone receptor inhibitor(s) in boys with chronic renal failure. Kidney International. 1997; 51(3):777-784.
8. Wu H, Lee L, and Wang W. The association between serum testosterone and mortality among elderly men on hemodialysis. Clinical Laboratory Analysis. 2018; 32(5):e22394.
9. Yilmaz MI, Sonmez A, Qureshi AR, et al. Endogenous testosterone, endothelial dysfunction, and cardiovascular events in men with nondialysis chronic kidney disease. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 2011; 6(7):1617-1625.