KHẢO SÁT KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH VỀ PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN Y TẾ NĂM 2023

Ngô Lê Hoàng Giang1,
1 Đại học Trà Vinh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát kiến thức, thái độ và một số yếu tố liên quan của sinh viên điều dưỡng (SVĐD) Trường Đại học Trà Vinh về phân loại chất thải rắn y tế (CTRYT) năm 2023. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 351 SVĐD tại Trường Đại Học Trà Vinh. Công cụ thu thập số liệu là bộ câu hỏi dựa trên công cụ đánh giá kiến thức, thái độ về phân loại chất thải rắn của sinh viên y khoa. Điều tra viên sẽ phát vấn và giải thích về các nội dung của bộ câu hỏi, kế hoạch thu thập số liệu, và lựa chọn các đối tượng nghiên cứu theo tiêu chuẩn từng ngày điều tra. Sau đó, điều tra viên nộp phiếu điều tra là bộ câu hỏi phát vấn đã được đối tượng trả lời cho giám sát viên. Kết quả: Kiến thức đạt về phân loại CTRYT (90,3%), thái độ tích cực (94,9%) và thực hành đạt (67,5%). Kiến thức phân loại CTRYT của sinh viên có liên quan đến giới tính và năm học (p < 0,05); thái độ phân loại CTRYT của sinh viên có liên quan đến nguồn thông tin từ nhà trường và bệnh viện (p < 0,05). Kết luận: Tỷ lệ kiến thức, thái độ của SVĐD Trường Đại học Trà Vinh về phân loại CTRYT là tương đối cao. Có mối liên quan giữa đặc điểm chung với kiến thức, thái độ giúp SVĐD nâng cao kiến thức, thái độ phân loại CTRYT một cách có hiệu quả.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Phạm Thị Hoàng Anh, Huỳnh Thị Hồng Trâm và Nguyễn Duy Phong. Tỷ lệ sinh viên Y học dự phòng. Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh có kiến thức và thực hành đúng về phân loại chất thải rắn y tế khi thực tập lâm sàng năm 2015. Y học TP. Hồ Chí Minh. 2016; 20(1):174-182.
2. Trần Quỳnh Anh, Lê Văn Hiệp và Nguyễn Thanh Hà. Kiến thức, thái độ, thực hành về phân loại chất thải rắn y tế của sinh viên y khoa. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 2022; 151(3):200-208.
3. Bộ Y tế. Tài liệu quản lý chất thải y tế (Dành cho kỹ sư, nhân viên quản lý, xử lý chất thải y tế). Sở Y tế Bình Định, chủ biên, Bình Định. 2022.
4. Trần Thị Mai Liên và CS. Thực trạng quản lý chất thải y tế của các trạm y tế tại huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên. Tạp chí Y học Việt Nam. 2023; 526(2).
5. Lê Giang Linh. Kiến thức, thực hành và thực trạng về quản lý chất thải rắn y tế và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện tâm thần tỉnh vĩnh phúc năm 2018. Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng. Trường Đại học Y Hà Nội. 2019.
6. Nguyễn Văn Bằng và CS. Nghiên cứu thực trạng quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng năm 2021. Tạp chí Y học Việt Nam. 2021; 512(2).
7. Trần Thị Minh Tâm và Lưu Minh Châu. Thực trạng kiến thức và thực hành phân loại chất thải rắn y tế của điều dưỡng tại các khoa lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn năm 2015. Tạp chí Y học Việt Nam. 2017; 459(2):111-116.
8. Ozlem TOLUK và CS. Evaluation of Nursing Students' medical waste knowledge level. Journal of Nursing Science. 2021; 4(2):52-58.