ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG Ở BỆNH NHÂN TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG CẮT, ĐỐT NỘI SOI QUA NIỆU ĐẠO TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN

Nguyễn Minh An1,
1 Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tình trạng rối loạn cương dương (RLCD) trước và sau phẫu thuật ở bệnh nhân (BN) tăng sản lành tính tuyến tiền liệt (TSLTTTL) được điều trị bằng cắt, đốt nội soi qua niệu đạo tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, không đối chứng trên 120 BN TSLTTTL được điều trị cắt, đốt nội soi qua niệu đạo tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn năm 2023. Kết quả: Tuổi trung bình của BN là 62,2 ± 3,9; thể tích tuyến tiền liệt (TTL) trung bình trước mổ là 63,2 ± 7,7mL; nồng độ PSA trung bình 8,56 ± 8,3 ng/mL; điểm IPSS trung bình trước phẫu thuật 18,6 ± 5,5; điểm IIEF-5 trung bình trước phẫu thuật 17,7 ± 3,6; Điểm IIEF-5 sau phẫu thuật 3 tháng là 16,5 ± 3,4 điểm, giảm so với trước phẫu thuật không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. Kết luận: Kết quả nghiên cứu tình trạng RLCD cho 120 BN TSLTTTL cho thấy: Điểm IIEF-5 trước phẫu thuật 17,7 ± 3,6 sau phẫu thuật 3 tháng là 16,5 ± 3,4. Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Hạ Hồng Cường. Đánh giá tình trạng rối loạn cương dương và rối loạn xuất tinh ở bệnh nhân sau mổ cắt đốt nội soi qua đường niệu đạo điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt. Luận văn bác sỹ Chuyên khoa cấp 2. Đại học Y Hà Nội. 2023.
2. Lê Đình Hợp. Nghiên cứu tình trạng rối loạn cương dương ở bệnh nhân phì đại lành tính tuyến tiền liệt được điều trị phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Published online 2016.
3. Đỗ Duy Tùng. Kết quả điều trị tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến bằng phẫu thuật nội soi cắt đốt tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Published online 2021.
4. Lue TF, ed. Sexual medicine: Sexual dysfunction in men and women; 2nd international consultation on sexual dysfunctions, Paris. Health Publications. 2004.
5. Rosen RC, Riley A, Wagner G, Osterloh IH, Kirkpatrick J, Mishra A. The international index of erectile function (IIEF): A multidimensional scale for assessment of erectile dysfunction. Urology. 1997; 49(6):822-830. DOI:10.1016/s0090-4295(97)00238-0.
6. Rosen RC, Cappelleri JC, Smith MD, Lipsky J, Peña BM. Development and evaluation of an abridged, 5-item version of the International Index of Erectile Function (IIEF-5) as a diagnostic tool for erectile dysfunction. Int J Impot Res. 1999; 11(6):319-326. DOI:10.1038/sj.ijir.390047.
7. Pavone C, Abbadessa D, Scaduto G, et al. Sexual dysfunctions after transurethral resection of the prostate (TURP): Evidence from a retrospective study on 264 patients. Arch Ital Urol Androl. 2015; 87(1):8-13. DOI:10.4081/
aiua.2015.1.8