NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG ĐIỀU TRỊ CỦA CHỈ SỐ NLR, PLR TRONG UNG THƯ THỰC QUẢN BIỂU MÔ VẢY

Phạm Ngọc Điệp1,, Đặng Quang Vinh1, Phạm Khánh Hưng1, Cao Hồng Phúc2, Nghiêm Thị Minh Châu1
1 Khoa Hóa trị, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y
2 Khoa Y học quân binh chủng, Học viện Quân y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định giá trị tiên lượng của chỉ số NLR, PLR trong ung thư thực quản biểu mô vảy. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu, mô tả trên 42 bệnh nhân (BN) ung thư thực quản biểu mô vảy. Các BN đều được hóa xạ trị đồng thời với phác đồ xạ trị liều 41,4Gy tiền phẫu và 50,4Gy triệt căn; hóa trị paclitaxel 50 mg/m2 và carboplatin AUC 2. Kết quả: Điểm cắt tiên lượng điều trị của NLR, PLR lần lượt là 4,37; 240. BN có chỉ số NLR > 4,37 hoặc PLR > 240 có tiên lượng điều trị kém (p < 0,0001). Kết luận: Chỉ số NLR, PLR có thể có giá trị tiên lượng điều trị trong ung thư thực quản biểu mô vảy.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Sung H, Ferlay J, Siegel RL et al. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2021; 71:209-249.
2. Huang FL, Yu SJ. Esophageal cancer: Risk factors, genetic association, and treatment. Asian J Surg. 2018; 41:210-215.
3. Vincent Y, Rosenberg SA Devita, Hellman and Rosenberg's cancer principles and practise of oncology 11 edition. Walters Kluwer. 2019; 4361.
4. Ethier JL, Desautels D, Templeton A et al. Prognostic role of neutrophil-to-lymphocyte ratio in breast cancer: A systematic review and meta-analysis. Breast Cancer Res. 2017; 19:2.
5. Tong YS, Tan J, Zhou XL et al. Systemic immune-inflammation index predicting chemoradiation resistance and poor outcome in patients with stage III non-small cell lung cancer. J Transl Med. 2017; 15:221.
6. Chen JH, Zhai ET, Yuan YJ et al. Systemic immune-inflammation index for predicting prognosis of colorectal cancer. World J Gastroenterol. 2017; 23:6261-6272.
7. Nguyễn Thị Hà. Kết quả hóa xạ trị đồng thời tiền phẫu ung thư thực quản 1/3 giữa - dưới giai đoạn II, III tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Luận văn thạc sỹ y học. 2021.
8. Ishibashi Y, Tsujimoto H, Hiraki S et al. Prognostic value of preoperative systemic immunoinflammatory measures in patients with esophageal cancer. Ann Surg Oncol. 2018; 25:3288-3299.
9. Sun Y , Zhang L. The clinical use of pretreatment NLR, PLR, and LMR in patients with esophageal squamous cell carcinoma: Evidence from a meta- analysis. Cancer Manag Res. 2018; 10:6167-6179.
10. Zhu S, Miao CW, Wang ZT et al. Sensitivity value of hematological markers in patients receiving chemoradiotherapy for esophageal squamous cell carcinoma. Onco Targets Ther. 2016; 9:6187-6193.
11. Zheng Z, Yang C, Cai C et al. The preoperative neutrophil lymphocyte ratio and platelet lymphocyte ratio predicts disease-free survival in resectable esophageal squamous cell carcinoma. Cancer Manag Res. 2021; 13:7511-7516.