NGHIÊN CỨU GẮN ĐỊNH HƯỚNG KHÁNG THỂ LÊN HẠT NANO VÀNG SẢN XUẤT QUE THỬ SẮC KÝ MIỄN DỊCH PHÁT HIỆN NHANH AFLATOXIN M1

Nguyễn Đức Điển1,, Nguyễn Văn Chuyên1, Nguyễn Minh Phương1, Nguyễn Văn Ba1, Nguyễn Thị Thu Trang1, Lê Tuấn Anh1, Hoàng Thị Trường1, Vũ Thị Hoa1, Nguyễn Trọng Đạt2, Nguyễn Hoàng Trung1
1 Học viện Quân y
2 Viện Y học dự phòng Quân đội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định một số thông số kỹ thuật của que thử sắc ký miễn dịch phát hiện nhanh Aflatoxin M1 (AFM1). Phương pháp nghiên cứu: Que thử sắc ký miễn dịch cạnh tranh phát hiện nhanh AFM1. Các thông số tối ưu bao gồm: Nồng độ kháng thể nhận diện bao phủ lên hạt nano vàng, dung dịch đệm nhỏ lên que thử, tính ổn định của kháng thể trên màng cộng hợp. Kết quả: Nồng độ kháng thể tối ưu là 5 µg/mL; dung dịch đệm nhỏ lên que thử để tăng gắn kết đặc hiệu là MES (50mM, pH 6,7). Độ ổn định của kháng thể trên màng cộng hợp là 3 tháng. Sử dụng 5 que thử trên cùng 1 lô sản xuất để thử nghiệm độ lặp lại, quan sát thấy 5/5 mẫu có độ lặp lại. Kết luận: Bằng cách gắn định hướng kháng thể lên hạt nano vàng, tối ưu hóa dung dịch xử lý màng cộng hợp, tối ưu dung dịch nhỏ mẫu, đã phát triển được que thử sắc ký miễn dịch phát hiện nhanh AFM1.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. IARC working group on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Some traditional herbal medicines, some mycotoxins naphthalene and styrene. IARC Monogr. Eval. Carcinog. Risks Hum. 2002; 82:1-556.
2. Chun Wang, Juan Peng, Dao-Feng Liu. Lateral flow immunoassay integrated with competitive and sandwich models for the detection of aflatoxin M1 and Escherichia coli O157:H7 in milk. J. Dairy Sci. 2018; 101:1-11.
3. RC Wong, YT Harley. Lateral Flow Immunoassay. Springer Science & Business Media. 2009.
4. D Zhang, P Li, Y Yang, et al. A high selective immunochromatographic assay for rapid detection of aflatoxin B1. Talanta. 2011; 85:736-742.
5. Zifei Wang, Pengjie Luo. A rapid and sensitive fluorescent microsphere-based lateral flow immunoassay for determination of aflatoxin b1 in distillers’ grains. Foods. 2021; 10:2109.
6. Chun Wang. Lateral flow immunoassay integrated with competitive and sandwich models for the detection of aflatoxin M1 and Escherichia coli O157:H7 in milk. J. Dairy Sci. 2018; 101:1-11.
7. Umaporn Pimpitak, Sirirat Rengpipat. Development and validation of a lateral flow immunoassay for the detection of aflatoxin M1 in raw and commercialised milks. Vol 0 International Journal of Dairy Technology. 2020.
8. Y Le Basle, P Chennell, N Tokhadze, et al. Physicochemical stability of monoclonal antibodies: A review. J. Pharm. Sci.. 2020; 109:169-190.
9. Y Yazdani, S Mohammadi, M Yousefi, et al. Preliminary assessment of various additives on the specific reactivity of Anti-rHBsAg monoclonal antibodies. Avicenna J. Med. Biotechnol. 2015; 7:145-150.
10. HJ Seok, MY Hong, YJ Kim, et al. Mass spectrometric analysis of affinity-captured proteins on a dendrimer-based immunosensing surface: Investigation of on-chip proteolytic digestion. Analytical Biochemistry. 2005; 337(2):294-307.
11. JH Kang, HJ Choi, SY Hwang, et al. Improving immunobinding using oriented immobilization of an oxidized antibody. Journal of Chromatography. 2007; 1161(1-2):9-14.
12. Y Ryu, Z Jin, MS Kang, et al. Increase in the detection sensitivity of a lateral flow assay for a cardiac marker by oriented immobilization of antibody. BioChip Journal. 2011; 5:193-198.