KẾT QUẢ CHUYỂN ĐƠN PHÔI ĐÔNG LẠNH NGÀY 5 SO VỚI NGÀY 6 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH HÀ NỘI

Cao Tuấn Anh1,, Lê Hoàng1
1 Trung tâm hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nhận xét kết quả chuyển đơn phôi đông lạnh ngày 5 so với ngày 6 tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Tâm Anh Hà Nội. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu trên 872 bệnh nhân (BN) < 35 tuổi, chuyển đơn phôi đông lạnh rất tốt hoặc tốt ngày 5 hoặc ngày 6, không làm sàng lọc phôi từ tháng 01/2019 - 01/2023 Kết quả: 830 BN chuyển phôi ngày 5 và 42 BN chuyển phôi ngày 6. Tỷ lệ có thai, thai lâm sàng, thai diễn tiến cao hơn ở nhóm chuyển phôi ngày 5 so với ngày 6 (74,3% so với 64,3%, 60,3% so với 54,8%, 53,3% so với 40%); tuy nhiên, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. Đồng thời, tỷ lệ hỏng thai của nhóm chuyển phôi ngày 5 thấp hơn không có ý nghĩa thống kê so với ngày 6 (7,1% so với 12,1% ), p = 0,292. Ngoài ra, tỷ lệ thai sinh hoá của nhóm chuyển phôi ngày 5 cao hơn không có ý nghĩa thống kê so với ngày 6 (14% so với 9,5%), p = 0,413. Kết luận: Tỷ lệ có thai, thai lâm sàng, thai diễn tiến của chuyển đơn phôi ngày 5 cao hơn ngày 6; tuy nhiên, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Do đó, chuyển phôi ngày 6 vẫn là lựa chọn tốt, đảm bảo kết quả có thai cao nếu BN không có phôi ngày 5.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Barrenetxea G, López de Larruzea A, Ganzabal T, et al. Blastocyst culture after repeated failure of cleavage-stage embryo transfers: A comparison of day 5 and day 6 transfers. Fertil Steril. 2005; 83(1):49-53.
2. Van Voorhis BJ, Dokras A. Delayed blastocyst transfer: Is the window shutting?. Fertil Steril. 2008; 89(1):31-32.
3. Kovalevsky G, Carney SM, Morrison LS, et al. Should embryos developing to blastocysts on day 7 be cryopreserved and transferred: An analysis of pregnancy and implantation rates. Fertil Steril. 2013; 100(4):1008-1012.
4. Hiraoka K, Hiraoka K, Miyazaki M. Perinatal outcomes following transfer of human blastocysts vitrified at day 5, 6 and 7. J Exp Clin Assist Reprod. 2009; 6:4.
5. Levens ED, Whitcomb BW, Hennessy S, et al. Blastocyst development rate impacts outcome in cryopreserved blastocyst transfer cycles. Fertil Steril. 2008; 90(6):2138-2143.
6. Jiang Y, Song G, Zhang X-H, et al. Frozen blastocysts: Assessing the importance of day 5/day 6 blastocysts or blastocyst quality. Exp Ther Med. 2022; 23(5):333.
7. Zhuang S, Jing C, Yu L, et al. The relationship between polycystic ovary syndrome and infertility: A bibliometric analysis. Ann Transl Med. 2022; 10(6):318.
8. Barber TM, Hanson P, Weickert MO, et al. Obesity and Polycystic Ovary Syndrome: Implications for Pathogenesis and Novel Management Strategies. Clin Med Insights Reprod Health. 2019; 13:1179558119874042.
9. Bourdon M, Pocate-Cheriet K, Finet de Bantel A, et al. Day 5 versus Day 6 blastocyst transfers: A systematic review and meta-analysis of clinical outcomes. Hum Reprod. 2019; 34(10):1948-1964.
10. Stankewicz T, Ruiz-Alonso M, Soler-Ibañez M, et al. Do clinical outcomes differ for day-5 versus day-6 single embryo transfers controlled for endometrial factor?. Reprod Biomed Online. 2022; 44(3):478-485.