ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA ESTROGEN DẠNG UỐNG VÀ DẠNG BÔI NGOÀI DA LÊN MỘT SỐ YẾU TỐ ĐÔNG MÁU TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN PHÔI ĐÔNG LẠNH TẠI VIỆN MÔ PHÔI LÂM SÀNG QUÂN ĐỘI

Đinh Trọng Hà1,, Phạm Thị Nguyệt2, Trịnh Quốc Thành1, Trịnh Thế Sơn1
1 Học viện Quân y
2 Viện Pháp y Quân đội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tác dụng của estrogen dạng uống và bôi ngoài da lên một số yếu tố đông máu trong chuẩn bị niêm mạc tử cung (CBNMTC) cho chuyển phôi đông lạnh. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả tiến cứu trên 49 cặp vợ chồng có chỉ định chuyển phôi đông lạnh tại Viện Mô phôi lâm sàng Quân đội từ tháng 10/2021 - 7/2022. Đối tượng được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm. Nhóm 1 sử dụng phác đồ estradiol đường uống, nhóm 2 sử dụng estradiol đường bôi ngoài da. Đánh giá chỉ số PT(s), APTT (giây), AT III (%) trước và sau CBNMTC ở 2 nhóm. Kết quả: Trước khi CBNMTC, PT, APTT, AT III không có sự khác biệt giữa hai nhóm (p > 0,05); Nhóm 1, APTT sau quá trình CBNMTC (29,35 ± 1,72) thấp hơn so với trước quá trình CBNMTC (30,63 ± 1,52) với p < 0,05, các chỉ số PT, AT III không có sự khác biệt (p > 0,05); Nhóm 2, APTT sau CBNMTC (30,24 ± 1,72) thấp hơn so với trước CBNMTC (31,03 ± 2,26) với p < 0,05, PT, AT III không có sự khác biệt (p > 0,05); Trong giai đoạn CBNMTC, PT, APTT, AT III không có sự khác biệt giữa hai nhóm (p > 0,05). Kết luận: APTT sau CBNMTC thấp hơn so với trước CBNMTC có ý nghĩa thống kê ở cả 2 nhóm. Các chỉ số PT, APTT, AT III không có sự khác biệt giữa hai nhóm.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. WHO. Scientific group meeting on cardiovascular disease and steroid hormone contraceptives. Wkly Epidemiol Rec. 1997; 72(48):361-363.
2. Todd J., Lawrenson R., Farmer R.D., et al. Venous thromboembolic disease and combined oral contraceptives: A re-analysis of the MediPlus database. Hum Reprod. 1999; 14(6):1500-1505.
3. Jick H., Jick S.S., Gurewich V., et al. Risk of idiopathic cardiovascular death and nonfatal venous thromboembolism in women using oral contraceptives with differing progestagen components. Lancet. 1995; 346(8990):1589-1593.
4. Middeldorp S., Meijers J.C., van den Ende A.E., et al. Effects on coagulation of levonorgestrel- and desogestrel-containing low dose oral contraceptives: A cross-over study. Thromb Haemost. 2000; 84(1):4-8.
5. Beller F.K. và Ebert C. Effects of oral contraceptives on blood coagulation. A review. Obstet Gynecol Surv. 1985; 40(7):425-436.
6. Shahrokh Tehraninejad E., Kabodmehri R., Hosein Rashidi B., et al. Trans dermal estrogen (oestrogel) for endometrial preparation in freeze embryo transfer cycle: An RCT. Int J Reprod Biomed. 2018; 16(1):51-56.
7. Bagot C.N., Marsh M.S., Whitehead M., et al. The effect of estrone on thrombin generation may explain the different thrombotic risk between oral and transdermal hormone replacement therapy. J Thromb Haemost. 2010; 8(8):1736-1744.
8. Antovska V., Dimitrov G., Jovanovska V., et al. The influence on coagulation of transdermal estrogen hormone replacement therapy as a preoperative preparation of the tissue before vaginal hysterectomy. Prilozi. 2004; 25(1-2):95-102.