THÔNG BÁO LÂM SÀNG: ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT VÀ KẾT QUẢ LẤY RUỘT HIẾN ĐỂ GHÉP QUA HAI TRƯỜNG HỢP

Vũ Nhất Định1, Nguyễn Trọng Hòe1, Trần Doanh Hiệu1,
1 Học viện Quân y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Hội chứng suy ruột là tình trạng suy giảm chức năng của ruột một cách nghiêm trọng của đoạn dưới mức tối thiểu cần thiết cho sự tiêu hóa và hấp thu để đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng và thể dịch của cơ thể. Khi suy ruột không hồi phục và không còn khả năng nuôi dưỡng ngoài thì biện pháp duy nhất để điều trị đó là ghép ruột. Ở Việt Nam chưa thực hiện ghép ruột, tuy nhiên các tiến bộ trong lĩnh vực ghép tạng gần đây cho thấy có thể triển khai ghép ruột tại Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị trong nước. Xuất phát từ tình hình thực tiễn trên, Học viện Quân y đã được Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước mã số ĐTĐL.CN-22/20 Nghiên cứu triển khai ghép ruột đơn thuần từ người cho sống. Trong khuôn khổ đề tài cấp nhà nước nói trên, chúng tôi tiến hành đề tài nhánh “Nghiên cứu xây dựng quy trình phẫu thuật lấy, rửa và bảo quản ruột ghép từ người cho sống”. Chúng tôi xin thông báo về quy trình kỹ thuật và kết quả lấy ruột ghép của hai trường hợp đã hiến ruột ghép trong đề tài cấp Nhà nước này.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. DeLegge M. et al. Short bowel syndrome: Parenteral nutrition versus intestinal transplantation. Where Are We Today?. Digestive Diseases and Sciences. 2007; 52(4):876-892.
2. Goulet O. et al. Intestinal transplantation. The Indian Journal of Pediatrics. 2003; 70(9):737-742.
3. Muto M. et al. An overview of the current management of short-bowel syndrome in pediatric patients. Surgery Today. 2022; 52(1):12-21.
4. Nguyễn Thị Thu Hậu T. T. T. T. Đặc điểm hội chứng ruột ngắn sau phẫu thuật cắt ruột non ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và 2 từ 01/01/2005 - 31/12/2007. Y học TP. Hồ Chí Minh. 2009; 13(1):134-141.
5. Jonathan Paul F. The role of intestinal transplantation in the management of intestinal failure. Current Gastroenterology Reports. 2001; 3(4):334-342.
6. Kaufman S. S. et al. Indications for pediatric intestinal transplantation: A position paper of the American Society of Transplantation. Pediatric Transplantation. 2001; 5(2):80-87.
7. Todo S. et al. Current status of intestinal transplantation. Advances in Surgery. 1994; 27:295-316.
8. Enrico Benedetti F. P. a. G. T. Living donor intestinal transplantation. Intestinal Failure Diagnosis, Management and Transplantation. Blackwell. 2008:262-267.
9. Jeejeebhoy K. N. Short bowel syndrome: A nutritional and medical approach, CMAJ: Canadian Medical Association Journal = Journal de l'Association Medicale Canadienne. 2002; 166(10):1297-1302.
10. Kiela P. R. et al. Physiology of intestinal absorption and secretion. Best practice & research. Clinical Gastroenterology. 2016; 30(2):145-159.
11. Kim E. Barrett et al. Digestion, absorption, & nutritional principles. Ganong’s Review of Medical Physiology, 25, McGraw-Hill Education. 2016:475-492.
12. Testa G. et al. Living related small bowel transplantation: Donor surgical technique. Annals of Surgery. 2004; 240(5):779-784.