KNOWLEDGE TOWARDS THE PREVENTION OF SURGICAL SITE INFECTION AND SOME ASSOCIATED FACTORS AMONG MEDICAL STAFF WORKING AT 19-8 HOSPITAL, MILITARY OF PUBLIC SECURITY IN 2020

Nguyen Thai Hung1,2,, Nguyen Hang Nguyet Van3, Tran Van Sau1, Hoang Hai2
1 19-8 Hospital, Military of Public Security
2 Vietnam Military Medical University
3 Hanoi University of Public Health

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Objectives: To assess knowledge and some associated factors toward surgical site infection (SSI) prevention among medical staff working at 19-8 Hospital, Ministry of Public Security in 2020. Methods: A cross-sectional descriptive study analysing 189 medical staff in 10 surgical departments in 19-8 Hospital, Ministry of Public Security by direct interview. Results: The percentage of medical staff that had good knowledge about SSI prevention was found to be 83.6%. 75.1% of participants had good preoperative knowledge while 72% of them had good postoperative knowledge. Taking more than 3 times on SSI prevention training programs were found to be significantly associated with the knowledge regarding SSI prevention (p < 0.05). Conclusion: Knowledge of medical staff in 19-8 Hospital, Ministry of Public Security was quite sufficient, indicating the need for ongoing training programs for medical staff to preserve or enhance their understanding of infection prevention.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Marzoug OA, Anees A, Malik EM. Assessment of risk factors associated with surgical site infection following abdominal surgery: A systematic review. BMJ Surg Interv Health Technologies. 2023; 5(1). DOI: 10.1136/bmjsit-2023-000182.
2. Bộ Y tế. Quyết định 3671/QĐ-BYT về Hướng dẫn phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ. Published online 2012.
3. Huỳnh Huyền Trân, Nguyễn Thị Hồng Nguyên. Kiến thức và thực hành điều dưỡng về phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Phát triển trường Đại học Tây Đô. 2017; 2:141-151.
4. Trần Quỳnh Anh, Bùi Văn Tùng, Nguyễn Tuấn Tài, Chu Văn Thắng, Đặng Đức Hoàn, Nguyễn Thị Như Hoa. Khảo sát kiến thức về phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ của nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây, Hà Nội, năm 2021. Tạp chí Y học Cộng đồng. 2021; 62(5).
5. Nasiri A, Balouchi A, Rezaie-Keikhaie K, Bouya S, Sheyback M, Rawajfah OA. Knowledge, attitude, practice, and clinical recommendation toward infection control and prevention standards among nurses: A systematic review. Am J Infect Control. 2019; 47(7):827-833.
6. Sickder HK, Lertwathanawilat W, Sethabouppha H, Viseskul N. Nurses’ surgical site infection prevention practices in Bangladesh. Pacific Rim International Journal of Nursing Research. 2017; 21:244-257.
7. Vũ Ngọc Anh, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Thùy Dương, Đỗ Thị Tuyết Mai, Vũ Thị Én, Bùi Chí Anh Minh. Thực trạng kiến thức về phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ của Điều dưỡng viên tại các Khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng. 2020; 3(3).
8. Nguyễn Hằng Nguyệt Vân NTH, Nguyễn Thị Hoài Thu. Đánh giá kiến thức và thực hành phòng chống nhiễm khuẩn vết mổ của cán bộ y tế tại Bệnh viện 19.8 năm 2017. Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 2019; 3(1):93-100.
9. Allegranzi B, Zayed B, Bischoff P, et al. New WHO recommendations on intraoperative and postoperative measures for surgical site infection prevention: An evidence-based global perspective. The Lancet Infectious Diseases. 2016;16(12):e288-e303.
10. Tafere TZ, Belachew TB, Feleke DG, Adal GM. Assessment of knowledge and practice of nurses regarding infection prevention and associated factors at Debre Tabor Comprehensive Specialized Hospital, Northwest Ethiopia. Front Public Health. 2024; 11:1225570.