NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA MỨC ĐỘ XƠ HOÁ GAN TRÊN SIÊU ÂM FIBROSCAN VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2

Hoàng Đình Anh1,, Nguyễn Thị Hoàng Oanh1, Lê Văn Phúc2, Nguyễn Minh Hải1, Nguyễn Thị Hoàng Oanh1, Phạm Thị Diệu Hương1, Nguyễn Vũ Thắng1, Hoàng Đình Khánh1
1 Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y
2 Học viện Quân y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát mối liên quan giữa mức độ xơ hoá gan (Liver Stiffness Measurement - LSM) với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân (BN) đái tháo đường týp 2 (ĐTĐ2). Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang trên 142 BN ĐTĐ2 được siêu âm Fibroscan tại Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 4/2023 - 02/2024. Kết quả: Mức độ xơ hoá gan không có mối liên quan với tuổi, giới tính, BMI và tình trạng tăng huyết áp. Chỉ số glucose máu có liên quan với mức độ xơ hoá gan, ở nhóm có glucose tăng LSM: 6,8 ± 3,7 Kpa tăng hơn nhóm có glucose được kiểm soát LSM: 5,1 ± 1,6 Kpa với p < 0,05, glucose tương quan với LSM với r = 0,27. Các thông số khác như HbA1c, triglycerid, cholesterol, AST, ALT chưa có liên quan với độ xơ hoá gan trên siêu âm Fibroscan. Kết luận: Mức độ xơ hoá gan trên siêu âm Fibroscan có liên quan với glucose máu ở BN ĐTĐ2.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Tapper Elliot B, Castera Laurent, Afdhal Nezam H. FibroScan (vibration- controlled transient elastography): Where does it stand in the United States practice. Clinical Gastroenterology Hepatology. 2015; 13(1):27-36.
2. Mikolasevic Ivana, Orlic Lidija, Franjic Neven, et al. Transient elastography (FibroScan®) with controlled attenuation parameter in the assessment of liver steatosis and fibrosis in patients with nonalcoholic fatty liver disease - Where do we stand? World Journal of Gastroenterology. 2016; 22(32):7236.
3. Wong Vincent Wai-Sun, Vergniol Julien, Wong Grace Lai-Hung, et al. Diagnosis of fibrosis and cirrhosis using liver stiffness measurement in nonalcoholic fatty liver disease. Hepatology. 2010; 51(2):454-462.
4. Trần Thị Khánh Tường, Phạm Quang Thiên Phú. Mối tương quan giữa mức độ nhiễm mỡ gan và xơ hóa gan ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 bị bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Tạp chí Y học Việt Nam. 2020; 488(1): 21-25.
5. Lomonaco Romina, Godinez Leiva Eddison, Bril Fernando, et al. Advanced liver fibrosis is common in patients with type 2 diabetes followed in the outpatient setting: The need for systematic screening. Diabetes Care. 2021; 44(2):399-406.
6. Kumar Nikhil A, Das Sidhartha. Fibroscan of Liver in type 2 diabetes mellitus and its correlation with risk factors. Journal of Diabetes Mellitus. 2019; 9(02):62-68.
7. Fabrellas Nuria, Hernandez Rosario, Graupera Isabel, et al. Prevalence of hepatic steatosis as assessed by controlled attenuation parameter (CAP) in subjects with metabolic risk factors in primary care. A population-based study. PloS one. 2018; 13(9):0200656.
8. Sporea Ioan, Mare Ruxandra, Popescu Alina, et al. Screening for liver fibrosis and steatosis in a large cohort of patients with type 2 diabetes using vibration controlled transient elastography and controlled attenuation parameter in a single-center real-life experience. Journal of Clinical Medicine. 2020; 9(4):1032.
9. Fernando Joseph Noel, Alba Rebecca Lim, Alba Willy. Factors associated with the severity of findings on hepatic transient elastography among persons with type 2 diabetes and fatty liver. Journal of the ASEAN Federation of Endocrine Societies. 2019; 34(2):134.