ĐẶC ĐIỂM BIẾN THỂ GIẢI PHẪU ĐA GIÁC WILLIS TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH 64 DÃY Ở BỆNH NHÂN CÓ VÀ KHÔNG CÓ ĐỘT QUỴ NÃO

Nguyễn Duy Toàn1, Vũ Văn Sơn1, Lành Mỹ Duyên2, Phùng Anh Tuấn1,
1 Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y
2 Học viện Quân y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định đặc điểm các biến thể của đa giác Willis trên cắt lớp vi tính (CLVT) 64 dãy ở bệnh nhân (BN) có và không có đột quỵ não. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang trên 284 BN chụp CLVT trên máy 64 dãy, tại Khoa X-quang Chẩn đoán, Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 3/2023 - 01/2024. Đánh giá các biến thể theo phân loại của Chen HW. Mô tả đặc điểm hình ảnh, so sánh các týp biến thể với giới tính. Kết quả: Biến thể gặp nhiều nhất ở phần trước là thiểu sản A1 (10,6%), trong khi phần sau gặp chủ yếu là thiểu sản động mạch (ĐM) thông sau (35,9%). Trong phần trước, gặp nhiều nhất là týp A (70,1%), týp H (16,5%) và týp G (6,7%). Trong phần sau, gặp nhiều nhất là týp D (27,8%), týp A (24,3%) và týp E (23,2%). Vòng Willis đầy đủ chiếm 31,3%. Không có mối liên quan giữa hình dạng vòng Willis với giới tính. Kết luận: Vòng tuần hoàn đa giác Willis có nhiều biến thể, dạng đầy đủ của vòng chiếm tỷ lệ thấp.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Karatas Ayse, Coban Gokmen, Cinar Celal et al. Assessment of the circle of Willis with cranial tomography angiography. Medical Science Monitor: International Medical Journal of Experimental Clinical Research. 2015; 21:2647.
2. Chuang Yu-Ming, Chan Lung, Lai Yen-Jun et al. Configuration of the circle of Willis is associated with less symptomatic intracerebral hemorrhage in ischemic stroke patients treated with intravenous thrombolysis. Journal of Critical Care. 2013; 28(2):166-172.
3. Nguyễn Tuấn Sơn. Nghiên cứu giải phẫu các động mạch não trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính 256 dãy. Luận án tiến sỹ y học. Trường Đại học Y Hà Nội. 2020.
4. Chen Hsin-Wen, Yen Pao-Sheng, Lee Chau-Chin et al. Magnetic resonance angiographic evaluation of circle of Willis in general population: A morphologic study in 507 cases. 中華放射線醫學雜誌. 2004; 29(5): 223-229.
5. Hoang Tu-Minh, Huynh Trang Vo, Pham My-Viet. The variations in the circle of Willis on 64-multislice spiral computed tomography. Trends in Medical Sciences. 2022; 2(3).
6. Al-Hussain Saleh M, Shoter Ali M, Bataina Ziad M. Circle of Willis in adults. Neurosciences Journal. 2001; 6(4):209-212.
7. Machasio Roy Munialo, Nyabanda Rose, Mutala Timothy Musila. Proportion of variant anatomy of the Circle of Willis and association with vascular anomalies on cerebral CT angiography. Radiology Research Practice. 2019.
8. Zaki Sherif Mohamed, Shaaban Mohamed Hafez, Abd Al Galeel WA et al. Configuration of the circle of Willis and its two parts among Egyptian: A magnetic resonance angiographic study. Folia Morphologica. 2019; 78(4):703-709.
9. Chuang YM, Liu CY, Pan PJ, et al. Posterior communicating artery hypoplasia as a risk factor for acute ischemic stroke in the absence of carotid artery occlusion. J Clin Neurosci. 2008; 15(12):1376-1381.