ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN NHỊP TIM TRÊN HOLTER ĐIỆN TÂM ĐỒ 24 GIỜ TRONG NGÀY ĐẦU SAU CAN THIỆP Ở NGƯỜI BỆNH NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 105

Phan Anh Tuấn1,, Lê Thị Thái Bình1, Lê Thị Thuận2, Hoàng Xuân Cường2
1 Bệnh viện Quân y 105, Tổng cục Hậu cần
2 Học viện Quân y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Tìm hiểu một số đặc điểm rối loạn nhịp tim trong 24 giờ đầu sau can thiệp ở người bệnh (NB) nhồi máu cơ tim cấp (NMCTC). Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang trên 54 NB NMCTC được can thiệp mạch vành tại Bệnh viện Quân y 105. NB nhồi máu cơ tim (NMCT) được đeo holter điện tim 24 giờ trong ngày đầu sau can thiệp. Kết quả: Ngoại tâm thu nhĩ hay gặp ở NB NMCT sau can thiệp ngày đầu chiếm 87%. Ngoại tâm thu thất cũng thường gặp sau can thiệp ngày đầu chiếm 88,9%. Rối loạn dẫn truyền nhĩ thất ít xuất hiện mới. Mức độ ngoại tâm thu chủ yếu là Lown 1 chiếm 61,1%. Kết luận: Rối loạn nhịp tim thường gặp trong ngày đầu sau NMCT trên holter điện tim 24 giờ chủ yếu là ngoại tâm thu thất và ngoại tâm thu nhĩ; một số ít có rối loạn nhịp nguy hiểm.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Thomas H Lee. Guidelines for Ambulatory ECG and electrophysiological testing. Heart disease: A textbook of Cardiovascular Medicine. 2005:757-766.
2. Lown B. Ventricular tachyarrhythmias clinical aspects. Circulation, 1973; 47(6):1364-1381.
3. Nguyễn Văn Long. Đặc điểm rối loạn nhịp tim ở bệnh nhân hội chứng vành cấp trong giai đoạn sớm qua theo dõi holter điện tâm đồ. Luận văn chuyên khoa 2. Đại học Y Hà Nội. 2018.
4. Catherine Winkler. Arrhythmias in patients with acute coronary syndrome in the first 24 hours of hospitalization. Heart and Lung. 2013; 42(6):422-427.
5. Lai Thị Quế Châu. Đặc điểm rối loạn nhịp tim qua Holter điện tim 24 giờ ở bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp tại Bệnh viện Tim Tâm Đức. Tạp chí Tim mạch học. 2018.
6. Đỗ Châu Lan Hương và CS. Nghiên cứu tình hình rối loạn nhịp tim ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp tại Bệnh viện Tim mạch An Giang. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 2019; 19.
7. Nguyễn Tiến Dũng. Nghiên cứu đặc điểm rối loạn nhịp tim ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành. Tạp chí Y học Thực hành. 2008; 1.