ĐÁNH GIÁ SỰ BIẾN ĐỔI VÀ VAI TRÒ TIÊN LƯỢNG CỦA NỒNG ĐỘ SpCO VÀO VIỆN TRÊN BỆNH NHÂN BỎNG HÔ HẤP

Nguyễn Thái Ngọc Minh1,, Nguyễn Như Lâm1,2, Trần Đình Hùng1,2
1 Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Học viện Quân y
2 Học viện Quân y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá mối liên quan của nồng độ SpCO với các biện pháp cấp cứu, chỉ số hô hấp khi vào viện của bệnh nhân (BN) bỏng hô hấp và đánh giá vai trò tiên lượng tỷ lệ tử vong của nồng độ SpCO đối với BN bỏng hô hấp. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu mô tả theo dõi dọc trên 76 BN bỏng hô hấp được chẩn đoán ngộ độc khí carbon monoxide (CO) bằng máy đo nồng độ SpCO. Kết quả: Nồng độ SpCO trung bình khi nhập viện ở các BN bỏng hô hấp có tình trạng ngộ độc là 15,7 ± 4,14%. Các chỉ số hô hấp ở BN ngộ độc gồm PaO2 194,8 ± 127,4 mmHg, SpO2 97,04 ± 3,5%. Không có sự khác biệt về tỷ lệ tử vong ở BN bỏng hô hấp ngộ độc CO (p = 0,21). Kết luận: Các BN bỏng hô hấp có các chỉ số hô hấp không thể hiện tình trạng thiếu oxy do ngộ độc CO. Nồng độ SpCO không phải là yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong ở BN bỏng hô hấp khi được điều trị đúng phác đồ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Yavuz E. Carbon monoxide poisoning. Eurasian Journal of Toxicology. 2018; 1(1):1-6.
2. Feiner JR, Rollins MD, Sall JW, et al. Accuracy of carboxyhemoglobin detection by pulse co-oximetry during hypoxemia. Anesthesia & Analgesia. 2013; 117(4):847-858.
3. Mattiuzzi C and Lippi G. Worldwide epidemiology of carbon monoxide poisoning. Hum Exp Toxicol. 2020; 39(4):387-392.
4. Mehta SR, Das S, and Singh SK. Carbon monoxide poisoning. Medical Journal Armed forces India. 2007; 63(4):362-365.
5. Moon JM, Chun BJ, and Cho YS. Is an increased PaO2 in a normobaric state safe in acute CO poisoning? Basic Clin Pharma Tox. 2020; 126(5): 448-457.
6. Wise B and Levine Z. Inhalation injury. Canadian Family Physician. 2015; 61(1):47-49.
7. Nguyễn Như Lâm và cộng sự. Các yếu tố ảnh hưởng đến tử vong và vai trò tiên lượng của chỉ số rBAUX đối với bệnh nhân bỏng hô hấp. Tạp chí Y học Quân sự. 2021; (352):27-30.
8. Mackutwa EN, Khainga SO, Ndung’u JM, et al. Assessment of carbon monoxide inhalational poisoning in flame burned patients at a Kenyan National Hospital. Burns Open. 2021; 5(2):81-84.