ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM PHÁT ÂM Ở CHUỘT NHẮT ĐƯỢC SINH RA TỪ CHUỘT MẸ CÓ PHƠI NHIỄM VỚI ACID VALPROIC

Tống Minh Phát1, Nguyễn Lê Chiến1, Đinh Trọng Hà1,
1 Học viện Quân y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá đặc điểm hoạt động phát âm siêu âm của chuột nhắt ở các ngày tuổi 3, 5, 7 và 9 được sinh ra từ chuột mẹ có phơi nhiễm acid valproic. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thực nghiệm, mô tả cắt ngang, có đối chứng trên chuột nhắt chủng Swiss, chia thành hai nhóm: Nhóm dung dịch NaCl 0,9% (nhóm chứng - NC) và nhóm phơi nhiễm acid valproic (VPA500); mỗi nhóm 15 chuột con sinh ra từ chuột mẹ mang thai đã được tiêm phúc mạc liều đơn dung dịch NaCl 0,9%, 0,01 mL/g/kg cân nặng (NC) và tiêm phúc mạc dung dịch acid valproic 50 mg/mL, liều 500 mg/kg cân nặng (VPA500) vào ngày mang thai thứ 12,5. Ghi âm và phân tích phát âm siêu âm chuột ở hai nhóm vào các ngày tuổi 3, 5, 7 và 9. Kết quả: Tỷ lệ phát âm NC đạt 100% ở ngày tuổi 3, 5 và 9; nhóm VPA500 đạt 100% ở ngày tuổi 7; năng lượng trung bình (NLTB) của các cuộc phát âm không có sự khác biệt giữa các ngày của NC; nhóm VPA500 ngày tuổi 7 thấp hơn ngày 3; hai nhóm đều sử dụng nhiều cuộc phát âm đơn như Short, Chevron, Upward, Downward. Tỷ lệ phổ phát âm siêu âm ở nhóm VPA500 thấp hơn NC ở các dạng Short, Complex, Two-components và Flat. Kết luận: Nhóm VPA500 có tỷ lệ phát âm đạt mức 100% chậm hơn NC; tỷ lệ một số phổ phát âm siêu âm nhóm VPA500 thấp hơn NC.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Haack B, Markl H, Ehret G. Sound communication between parents and offspring. In: Willott J (ed), The Auditory psychobiology of the mouse. Springfield: Thomas CC. 1983:57-97.
2. Olivier B, Molewijk E, Mos J. Rat pup ultrasonic vocalization: Effects of benzodiazepine receptor ligands. Eur J Pharmacol. 1998; 358(2):117-128.
3. Hodgson RA, Guthrie DH, Varty GB. Duration of ultrasonic vocalizations in the isolated rat pup as a behavioral measure: Sensitivity to anxiolytic and antidepressant drugs. Pharmacol. Biochem. Behav. 2008; 88(3):341-348.
4. Trần Thị Quỳnh Trang, Đào Thu Hồng, Nguyễn Lê Chiến, Trần Hải Anh. Phơi nhiễm trước sinh với acid valproic gây thay đổi hành vi ở chuột cống. Tạp chí Sinh lý học Việt Nam. 2016.
5. Sewell GD. Ultrasonic communication in rodents. Nature. 1970:227-410.
6. Đào Thu Hồng. Nghiên cứu xây dựng mô hình bệnh tự kỷ bằng natri valproate trên chuột nhắt trắng và đánh giá tác dụng cải thiện hành vi của môi trường phong phú trên chuột thực nghiệm. Luận văn Tiến sỹ. Học viện Quân y. 2018.
7. Schneider T, Przewlocki R. Environmental factors in the aetiology of autism-lessons from animals prenatally exposed to valproic acid. In: Autism-a neuro development journey from genes to behavior. 2011:215-250.
8. Lahvis GP, Alleva E, Scattoni ML. Translating mouse vocalizations: Prosody and frequency modulation. Genes Brain Behav. 2011; 10:4-16.