Quay trở lại chi tiết bài báo KẾT QUẢ DẪN LƯU DỊCH Ổ BỤNG DƯỚI SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY CẤP Tải xuống Tải xuống PDF