Quay trở lại chi tiết bài báo BÁO CÁO CA BỆNH: CHUYỂN NGÓN CHÂN LÀM NGÓN TAY Tải xuống Tải xuống PDF