Quay trở lại chi tiết bài báo Tập 48 Số 8 (2023): TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 8 - 2023 Tải xuống Tải xuống PDF