Quay trở lại chi tiết bài báo Tập 49 Số 5 (2024): TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 5 - 2024 Tải xuống Tải xuống PDF