Quay trở lại chi tiết bài báo Tập 49 (2024): TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ - SỐ ĐẶC BIỆT 5/2024 Tải xuống Tải xuống PDF