1.
Nguyễn QT, Phạm Đăng T, Hán TN, Nguyễn Thị KD, Mai HS, Lê NH. ĐỘC TÍNH ĐƠN LIỀU VÀ ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH PET/CT CỦA DƯỢC CHẤT PHÓNG XẠ GALLIUM-68 PSMA I&T TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM. jmpm [Internet]. 17 Tháng Tư 2024 [cited 21 Tháng Năm 2024];49:78-90. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/794