1.
Phan HG, Trương H Đức, Nguyễn HH, Nguyễn TH, Trần TTH, Nguyễn MT, Đỗ Đào V, Vũ Đăng L. BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP NỘI MẠCH TUYẾN TIỀN LIỆT SỬ DỤNG KEO SINH HỌC ĐƠN THUẦN. jmpm [Internet]. 17 Tháng Tư 2024 [cited 21 Tháng Năm 2024];49:136-43. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/790