1.
Nguyễn Đăng H, Lâm K, Nguyễn DB, Phùng AT, Phạm Đình Đài, Đặng P Đức, Đỗ Đức T. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BÓ VỎ - TIỂU NÃO TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ SỨC CĂNG KHUẾCH TÁN Ở NGƯỜI BỆNH ALZHEIMER VIỆT NAM. jmpm [Internet]. 17 Tháng Tư 2024 [cited 19 Tháng Năm 2024];49:35-43. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/783