1.
Cao VH, Bùi QH, Đỗ XT, Đinh VH, Nguyễn VL, Nguyễn ĐK. NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA RỐI LOẠN GIẢ BỆNH Ở NAM QUÂN NHÂN. jmpm [Internet]. 19 Tháng Sáu 2024 [cited 19 Tháng Bảy 2024];49(5):137-44. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/749