1.
Trương QK, Nguyễn TBH, Hoàng PK, Vũ TMT, Phan BN, Nguyễn VC, và c.s. GIÁ TRỊ CỦA TẢI LƯỢNG VIRUS BK TRONG TIÊN ĐOÁN BỆNH THẬN LIÊN QUAN ĐẾN VIRUS BK Ở BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN. jmpm [Internet]. 17 Tháng Sáu 2024 [cited 19 Tháng Bảy 2024];49(5):77-86. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/746