1.
Nguyễn TNM, Nguyễn NL, Trần ĐH. ĐÁNH GIÁ SỰ BIẾN ĐỔI VÀ VAI TRÒ TIÊN LƯỢNG CỦA NỒNG ĐỘ SpCO VÀO VIỆN TRÊN BỆNH NHÂN BỎNG HÔ HẤP. jmpm [Internet]. 19 Tháng Sáu 2024 [cited 19 Tháng Bảy 2024];49(5):192-201. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/737