1.
Nguyễn MN, Nguyễn TTD, Đinh TTH, Nguyễn Đăng D, Bùi LA, Sklan E, Hoàng VT. XÂY DỰNG ĐƯỜNG CHUẨN ĐỂ ĐỊNH LƯỢNG NỒNG ĐỘ LONG NON-CODING RNA IFI6lnc2 VÀ EPB41L4A-AS1 BẰNG PHƯƠNG PHÁP REAL-TIME PCR. jmpm [Internet]. 1 Tháng Hai 2024 [cited 18 Tháng Năm 2024];49(2):245-5. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/720