1.
Hoàng AT, Hoàng TM, Mai TH, Nguyễn HD, Lê VT. MỐI LIÊN QUAN GIỮA THIẾU MÁU VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103. jmpm [Internet]. 19 Tháng Sáu 2024 [cited 18 Tháng Bảy 2024];49(5):172-81. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/716