1.
Trần TP, Chử VM. NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ HỆ NANO LIPID RẮN CHỨA CELECOXIB VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ MỘT SỐ DÒNG TẾ BÀO UNG THƯ VÚ IN VITRO. jmpm [Internet]. 1 Tháng Hai 2024 [cited 18 Tháng Năm 2024];49(2):35-4. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/662