1.
Hồ TTD, Nghiêm TMC, Hà VT, Nguyễn CP, Đặng QV. NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA NLR, PLR TRONG TIÊN LƯỢNG ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN VỚI PHƯƠNG PHÁP TACE. jmpm [Internet]. 1 Tháng Hai 2024 [cited 18 Tháng Sáu 2024];49(2):352-60. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/660