1.
Nguyễn TA, Hồ HP, Phạm MC, Nguyễn VN, Lê VA, Trần VT. KẾT QUẢ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM QUÂN Y TẠI ĐẢO NAM YẾT QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA GIAI ĐOẠN 2004 - 2023. jmpm [Internet]. 1 Tháng Hai 2024 [cited 18 Tháng Năm 2024];49(2):131-42. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/656