1.
Đào NB, Nguyễn CT, Nguyễn TH, Tạ BT. BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA XÉT NGHIỆM 16S rRNA-real-time ExBP-RT-PCR TRONG CHẨN ĐOÁN LAO PHỔI MỚI. jmpm [Internet]. 1 Tháng Hai 2024 [cited 19 Tháng Tư 2024];49(2):227-34. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/652