1.
Trịnh C Điển, Lê VN, Nguyễn TT, Phạm NT, Lê VD. NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA KIỂU GEN SARS-CoV-2 VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở NGƯỜI BỆNH COVID-19. jmpm [Internet]. 1 Tháng Hai 2024 [cited 19 Tháng Tư 2024];49(2):322-9. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/635