1.
Ngọc Phạm Điệp, Quang Đặng V, Khánh Phạm H, Cao Hồng P, Thị Nghiêm MC. NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG ĐIỀU TRỊ CỦA CHỈ SỐ NLR, PLR TRONG UNG THƯ THỰC QUẢN BIỂU MÔ VẢY. jmpm [Internet]. 22 Tháng Giêng 2024 [cited 3 Tháng Ba 2024];49(1):17-25. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/548