1.
Nguyễn Đức Điển, Nguyễn VC, Nguyễn MP, Nguyễn VB, Nguyễn TTT, Lê TA, Hoàng TT, Vũ TH, Nguyễn T Đạt, Nguyễn HT. NGHIÊN CỨU GẮN ĐỊNH HƯỚNG KHÁNG THỂ LÊN HẠT NANO VÀNG SẢN XUẤT QUE THỬ SẮC KÝ MIỄN DỊCH PHÁT HIỆN NHANH AFLATOXIN M1 . jmpm [Internet]. 26 Tháng Ba 2024 [cited 18 Tháng Tư 2024];49(3):63-75. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/529