1.
Nguyễn TN, Nguyễn TB, Nguyễn TK, Nguyễn QH, Phạm VC, Lê Đăng M, Trần VT, Nguyễn Đắc K, Nguyễn TKD. CA LÂM SÀNG SỐT THẦN KINH SAU CHẤN THƯƠNG TUỶ SỐNG. jmpm [Internet]. 27 Tháng Mười 2023 [cited 11 Tháng Chạp 2023];48(8):45-50. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/486