1.
Nguyễn MT, Nguyễn VH, Võ HK, Nguyễn TT. BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ BIẾN THỂ GEN Ở NGƯỜI BỆNH HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH NÃO. jmpm [Internet]. 27 Tháng Mười 2023 [cited 23 Tháng Bảy 2024];48(8):5-15. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/480